Site Overlay

เชื่อมโยงผู้รับซื้อผลผลิต

การจัดจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึง ระดับโลก เสริมความแข็งแกร่งสู่เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร

พาร์ตเนอร์ของเราเป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง ทั้งในและต่างประเทศ ที่มั่นใจในผลผลิต และสามารถพูดได้เต็มปากว่าผลผลิตของเราปลอดภัยและมีคุณภาพดี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และส่งมอบสิ่งที่ดีให้ผู้บริโภค สามารถทำการตลาดแบบยั่งยืน ได้ราคาที่สมเหตุสมผลละสะท้อนคุณภาพสินค้า